اجزای ماکروویو
فوریه, 2017 2 نظر تعمیر ماکروویو (ماکروفر)
اما در محصول حرارتتوسط مواد غذایی به خودی خود تولید می شود . انرژی حرارتی در هوا دیواره های محفظه فر غذا ها و ظروف مورد استفاده هدر نمی شود و به بیانی دیگر این غذاست که حرارت داده می شود .
بیشتر بدانید