مزایایی گاز R-404a

/
گاز R-404a جزو گازهایی است که جهت جایگزینی گازR-502 (خانواده مبرد های H…